Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W załącznikach znajdą Państwo dokumenty, których publikacja wynika z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471).

Załączniki:

2020 - bilans PDF

2020 - rachunek zysków i strat PDF

2020 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2020 - informacja dodatkowa PDF.

 

2019 - bilans PDF

2019 - rachunek zysków i strat PDF

2019 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2019 - informacja dodatkowa PDF.

 

2018 - bilans PDF

2018 - rachunek zysków i strat PDF

2018 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2018 - informacja dodatkowa PDF.


DataAutorCzynność
2021-04-28 09:12:53Mateusz RoszczykPodgląd
2020-05-13 09:53:12Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-07 12:49:50Mateusz RoszczykPodgląd