Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-04-22 06:35:30"
Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W załącznikach znajdą Państwo dokumenty, których publikacja wynika z u00a7 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżcetu państwa, budżcetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżcetowych, samorządowych zakładów budżcetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżcetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471).

Załączniki:

2021 - bilans PDF

2021 - rachunek zysków i strat PDF

2021 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2021 - informacja dodatkowa PDF

2020 - bilans PDF

2020 - rachunek zysków i strat PDF

2020 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2020 - informacja dodatkowa PDF.

2019 - bilans PDF

2019 - rachunek zysków i strat PDF

2019 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2019 - informacja dodatkowa PDF.

2018 - bilans PDF

2018 - rachunek zysków i strat PDF

2018 - zestawienie zmian w funduszach PDF

2018 - informacja dodatkowa PDF.