Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

 

 

 

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 1 000 000 zł.

 

 

II. W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą m. in. na:

 

 

 

1. Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej.

 

2. Dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym związanych) w formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, sztandarów.

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

 

 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

 

3. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, opłaty abonamentowe za: telefon i Internet oraz koszty stałe prowadzenia rachunku bankowego);

f) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

g) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

h) zakup środków trwałych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217, ze zm.));

i) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

j) wycieczki;

k) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

l) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

m) wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.;

n) bony podarunkowe, itp.

 

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań

 

 

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

 

4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 r. poz. 953 i 2506), chyba że nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji zadania publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliższe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

 

5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.). 

 

 

V. Termin i formy składania ofert

 

 

1. Wyznacza się termin składania ofert:

do 10 lutego 2023 r.

 

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15

 • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

 • w formie skanu jako plik pdf na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. „chmurze” nie będą pobierane.

 

 

DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU OFERTY DO URZĘDU!

 

 

VI. Warunki składania oferty

 

 

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

 

2. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę wyłącznie w ramach celów statutowych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

3. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia.

 

4. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

5. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

 

6. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt. 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

 

7. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli: Zestawienie kosztów realizacji zadania.

 

8. Oferent, który ma możliwość odzyskania podatku VAT obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. podatek VAT jest dla tego podmiotu kosztem niekwalifikowanym, zaś pozostałych oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.

 

9. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Katalog kosztów administracyjnych ujęty został w pliku do pobrania: Katalog kosztów administracyjnych.

 

10. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

11. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

12. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w formie załącznika do oferty.

 

13. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

 

14. Podmiot składający ofertę dotyczącą:

a) medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy) wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej i pisemną zgodą dysponenta terenu.

b) spektaklu załącza: konspekt lub scenariusz.

 

15. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji lub przyznanie jej w kwocie niższej niż wnioskowana jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym. Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

 

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e) oferta złożona po terminie składania ofert;

f) oferta złożona bez wymaganego (-ych) załącznika (-ów);

g) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia;

h) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub w zakresie działalności gospodarczej.

 

 

VIII. Warunki zawarcia umowy

 

 

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynika to z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

 

4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

 

IX. Ogólne zasady wykonania i rozliczania zadania publicznego.

 

 

1. Zmiany dotyczące treści umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy, wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy zadania, nie później niż 14 dni przed zastosowaniem ewentualnej zmiany. Pismo w tej sprawie należy złożyć osobiście w urzędzie, przesłać przez operatora pocztowego lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

 

2. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.

 

3. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.

 

4. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni itp.).

 

5. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.

 

6. Faktury/rachunki związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji, jak i wkładu własnego winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z przesłanym na adres e-mail Zleceniobiorcy wzorem Opisu faktury/rachunku wraz z instrukcją.

 

7. Zleceniobiorca nie może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania zarówno z dotacji, jak i ze środków własnych poza terminem wydatkowania określonym w Umowie.

 

8. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należy opłacić w terminie określonym w umowie.

 

9. Zmiana wkładu własnego finansowego na wkład własny osobowy jest niedopuszczalna.

 

10. W trakcie realizacji zadania Urząd przesyła na adresy e-mail wybranych losowo Zleceniobiorców ankiety monitorujące realizację zadań publicznych mające na celu sprawdzenie czy jego realizacja odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania ankiety monitorującej zadania publicznego w terminie określonym przez Urząd.

 

11. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Urząd założonych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.

 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt IV.4 niniejszego Ogłoszenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia, w terminie złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, potwierdzenia umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, w formie zdjęcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz do złożenia dowodu zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych informacji o treści wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w formie printscreenu na w/w adres.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;

 2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
 3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
 4. Katalog kosztów administracyjnych;
 5. Dokumenty do aktualizacji

Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• w 2022 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Uroczystości krajowe 31 318 000 zł
Uroczystości za granicą 13 315 000 zł
Rekonstrukcje 2 14 000 zł
Konferencje 1 10 000 zł
Koncerty 9 136 000 zł
Medal 1 8 000 zł
Rajd 2 24 000 zł
Tablice 1 8 000 zł
Festiwal 2 47 000 zł
Konkurs 1 5 000 zł
Spektakl 3 85 000 zł
Pomnik 1 10 000 zł
Ogółem: 67 980 000 zł

 w 2021 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Uroczystości krajowe 19 190 000 zł
Uroczystości za granicą 4 90 000 zł
Rekonstrukcje 4 38 000 zł
Konferencje 2 12 000 zł
Koncerty 6 111 000 zł
Medal 1 8 000 zł
Rajd 1 25 000 zł
Tablice 1 5 000 zł
Festiwal 1 7 000 zł
Gra miejska 1 4 000 zł
Pomnik 1 10 000 zł
Ogółem: 41 500 000 zł

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.

 

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2023, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie,

b) prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;

c) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

d) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

e) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2023, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 •  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 •  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 •  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 •  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 •  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 •  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 •  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Późniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.

 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


DataAutorCzynność
2023-11-22 10:20:29Mateusz RoszczykPodgląd
2022-12-12 11:44:07Mateusz RoszczykPodgląd