Ułatwienia dostępu

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

1. Lech Parell, Szef Urzędu,
2. Andrzej Bida, Dyrektor Generalny.

Do kompetencji Szefa Urzędu należy w szczególności:

1. kierowanie działalnością Urzędu w sposób zapewniający realizację przepisów:

a) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (Dz. U. Nr 72, poz. 804).

2. opracowywanie i współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących kombatantów i osób represjonowanych,

3. podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania uprawnień, o których mowa w ustawie o kombatantach,

4. podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania lub odmowy przyznania świadczenia, o którym mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym,

5. przedstawianie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń, o których mowa w ustawie o kombatantach,

6. przedstawianie wniosków o mianowanie kombatantów na wyższe stopnie wojskowe, o których mowa w ustawie o mianowaniu,

7. podejmowanie decyzji w sprawach wniosków dotyczących potwierdzenia okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych,

8. dysponowanie Państwowym Funduszem Kombatantów,

9. organizowanie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i wydawniczej na potrzeby środowisk kombatanckich.

10. Szef Urzędu może powoływać, stosownie do potrzeb, odpowiednie zespoły konsultacyjno-doradcze.

11. Szef Urzędu występuje do właściwego organu o powołanie zastępcy Szefa Urzędu.

Do kompetencji Zastępcy Szefa Urzędu należy:

1. Kierowanie i reprezentowanie Urzędu w czasie nieobecności Szefa.

2. Zakres działania Zastępcy Szefa Urzędu ustala Szef Urzędu w odrębnym trybie.

Do zadań Dyrektora Generalnego Urzędu należy:

1. zapewnianie funkcjonowania i ciągłości pracy Urzędu, warunków jego działania, a także organizacji pracy, w szczególności przez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez organ administracji rządowej, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez ten organ na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu,

c) występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu lub jego komórek organizacyjnych, a następnie ustalanie regulaminu pracy,

d) gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577),

f) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

g) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

h) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,

2. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizowanie polityki personalnej w służbie cywilnej, a w szczególności:

a) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) dysponowanie funduszem nagród,

c) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie,

3. wykonywanie określonych zadań Szefa Urzędu,

4. wykonywanie innych zadań z upoważnienia organu administracji rządowej.


DataAutorCzynność
2024-07-01 11:56:39Mateusz RoszczykPodgląd
2019-04-10 08:35:22Mateusz RoszczykPodgląd