Ułatwienia dostępu

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kombatantów oraz osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, który podlega ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276, z późn. zm.).

Szef Urzędu  jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szef Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zajmować osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

  2. jest obywatelem polskim;

  3. korzysta z pełni praw publicznych;

  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DataAutorCzynność
2019-05-08 12:24:57Mateusz RoszczykPodgląd