Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-05-08 12:30:50"
Urz�d do Spraw Kombatant�w i Os�b Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest urzędem administracji rządowej, utworzonym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276, z póżan. zm.), przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szczegółowy zakres działania, sposób wykonywania zadań i organizację Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. poz. 1022).