Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2024-01-12 10:38:53"
Og�oszenie otwartego konkursu ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z wykonywaniem rz�dowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodleg�o�� i suwerenno�� RP w 2024 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2024 roku.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki);

2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne, fabularyzowane filmy dokumentalne, filmy dokumentalne, notacje filmowe).

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 500 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja nie możce zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie jużc zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służcbowych;

e) bieżcące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, opłaty abonamentowe za: telefon i Internet oraz koszty stałe prowadzenia rachunku bankowego);

f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

g) zakup środków trwałych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, ze zm.));

h) wycieczki;

i) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

j) wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.;

k) bony podarunkowe, itp.

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

5. Złożcenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Dotacja możce być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2024.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953, ze zm.), chyba żce nie możcna jednoznacznie określić miejsca realizacji zadania publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliżcsze informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a takżce ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).

IV. Termin i formy składania ofert

1. Wyznacza się termin składania ofert:

do 29 lutego 2024 r.;

2. Oferty wraz wymaganymi załącznikami należcy przesłać lub złożcyć do godziny 16:15

 • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

 • jako skan odręcznie podpisanej oferty oraz wymaganych załączników w formie pliku pdf (inne formy będą odrzucane) na adres e-mail:[email protected]

Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. u201echmurzeu201d nie będą pobierane.

DECYDUJE DATA I GODZINA WPu0141YWU OFERTY DO URZu0118DU!

V. Warunki składania oferty

1. Ofertę należcy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

2. Z zastrzeżceniem ust. 3, organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

3. Inny podmiot możce złożcyć ofertę gdy prowadzi działalność gospodarczą lub statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

4. Inny podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji, na etapie składania oferty, zobowiązany jest do złożcenia oświadczenia o bezpłatnym udostępnianiu rzeczy związanych z realizacją rządowego zadania publicznego (wzór nr 4 do zarządzenia Szefa Urzędu w plikach do pobrania).

5. Oferta możce dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

6. Złożcenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażcenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Zadanie przedstawione w ofercie możce być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżceli oferta została złożcona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie u2013 oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należcy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

8. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt 6, z określeniem wskażanika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

9. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli: Zestawienie kosztów realizacji zadania.

10. Oferent, który ma możcliwość odzyskania podatku VAT obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. podatek VAT jest dla tego podmiotu kosztem niekwalifikowanym, zaś pozostałych oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.

11. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Katalog kosztów administracyjnych ujęty został w pliku do pobrania: Katalog kosztów administracyjnych.

12. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

13. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyżcszej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

14. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w formie załącznika do oferty.

15. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

16. Podmiot składający ofertę dotyczącą:

a) publikacji, dołącza maszynopis pracy (w formie papierowej lub na innym nośniku danych);

b) audiobooku, dołącza treści planowane do zamieszczenia na nośniku (w formie papierowej lub na innym nośniku danych);

c) periodyku, dołącza treści i materiały planowane do publikacji (w formie papierowej lub na innym nośniku danych);

d) wystawy, załącza scenariusz wystawy z przykładowymi planszami;

e) projektu dokumentacyjnego, załącza materiały planowane do umieszczenia na stronie;

f) realizacji fabularyzowanego filmu dokumentalnego, załącza scenariusz filmu wraz z informacją dotyczącą długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżcysera, scenarzysty, itp.;

g) realizacji filmu dokumentalnego, załącza obszerny konspekt/scenariusz filmu wraz z informacją dotyczącą długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżcysera, scenarzysty, itp.;

h) realizacji notacji filmowych, załącza biogramy uczestników walk niepodległościowych wraz z informacją dotyczącą długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżcysera, scenarzysty, itp.

16. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważcnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możcliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a takżce innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

3. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej, a takżce nieprzyznanie dotacji lub przyznanie jej w kwocie niżcszej niżc wnioskowana jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym. Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, Oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, możce żcądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożcone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

b) oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta złożcona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e) oferta złożcona po terminie składania ofert;

f) oferta złożcona bez wymaganego (-ych) załącznika (-ów);

g) oferta obejmująca więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;

h) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej organizacji pozarządowej lub w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie realizowane w ramach odpłatnej działalności pożcytku publicznego lub w zakresie działalności gospodarczej;

i) oferta innego podmiotu do której nie zostało złożcone oświadczenie o bezpłatnym udostępnianiu rzeczy związanych z realizacją rządowego zadania.

VII. Warunki zawarcia umowy

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niżcsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożcenia aktualizacji kosztorysu.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego u2013 składany oddzielnie do każcdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóżaniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niżc wynika to z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważcnienie do działania w imieniu oferenta w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważcnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub inne stosowne upoważcnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

4. Inne podmioty, którym przyznano dotację, do umowy załączają aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli u2013 składane oddzielnie do każcdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóżaniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta.

5. Nieprzedłożcenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożcenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

VIII. Ogólne zasady wykonania i rozliczania zadania publicznego.

1. Zmiany dotyczące treści umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy zadania, nie póżaniej niżc 14 dni przed zastosowaniem ewentualnej zmiany. Pismo w tej sprawie należcy złożcyć osobiście w urzędzie, przesłać przez operatora pocztowego lub na adres e-mail [email protected]

2. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.

3. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.

4. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni itp.).

5. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.

6. Faktury/rachunki związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji, jak i wkładu własnego winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z przesłanym na adres e-mail Zleceniobiorcy wzorem Opisu faktury/rachunku wraz z instrukcją.

7. Zleceniobiorca nie możce dokonywać płatności związanych z realizacją zadania zarówno z dotacji, jak i ze środków własnych poza terminem wydatkowania określonym w Umowie.

8. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należcy opłacić w terminie określonym w umowie.

9. Zmiana wkładu własnego finansowego na wkład własny osobowy jest niedopuszczalna.

10. W trakcie realizacji zadania Urząd przesyła na adres e-mail lub w inny sposób do wybranych losowo Zleceniobiorców ankiety monitorujące realizację zadań publicznych mające na celu sprawdzenie czy jego realizacja odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania ankiety monitorującej zadania publicznego w terminie i w sposób określony przez Urząd.

11. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Urząd założconych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.

12. W przypadku, o którym mowa w pkt III.4 niniejszego Ogłoszenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożcenia, w terminie złożcenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, potwierdzenia umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, w formie zdjęcia na adres [email protected], oraz do złożcenia dowodu zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych informacji o treści wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w formie printscreenu na w/w adres.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżcej.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;

2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
4. Katalog kosztów administracyjnych;

5. Oświadczenie o bezpłatnym udostępnianiu rzeczy związanych z realizacją rządowego zadania publicznego

6. Dokumenty do aktualizacji

Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

u2022 w 2022 r.:

Rodzaj zadania publicznegoIlość dotowanych przedsięwzięćOgólna kwota (w zł)
Publikacje21224 000,00 zł
Periodyki617 000,00 zł
Audiobook230 000,00 zł
Filmy7180 000,00 zł
Notacje 8116 000,00 zł
Wystawy215 000,00 zł
Projekty dokumentacyjne468000,00 zł
Ogółem:50 650 000,00 zł

w 2023 r.:

Rodzaj zadania publicznegoIlość dotowanych przedsięwzięćOgólna kwota (w zł)
Publikacje22236 000 zł
Periodyki416 000 zł
Filmy11300 000 zł
Notacje 539 000 zł
Wystawy225 000 zł
Projekty dokumentacyjne455 000 zł
Ogółem:48671 000 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych u201eRODOu201d), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, [email protected]

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a takżce przysługujących Pani/Panu uprawnień, możce się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2024, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie,

b) prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;

c) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

d) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

e) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2024, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żcądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych u2013 w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żcądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniżcszych przesłanek:

 • dane nie są jużc niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żcądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych u2013 w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żcądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje jużc danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych u2013 w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażconej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych u2013 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Póżaniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.