Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-08-10 12:07:59"
Informacje dla kandydat�w

INFORMACJE DLA KANDYDATu00d3W DO PRACY W Su0141UżbBIE CYWILNEJ W URZu0118DZIE DO SPRAW KOMBATANTu00d3W I OSu00d3B REPRESJONOWANYCH

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służcby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służcbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą nabór do służcby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służcbie cywilnej. Otwartość naboru wyrażca się m.in. w obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konkurencyjność naboru oznacza, żce w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzenia naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożcliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i Urzędu.

Ubiegając się o wolne stanowisko pracy w służcbie cywilnej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należcy złożcyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie.

Zgodnie z przepisami ustawy o służcbie cywilnej, w służcbie cywilnej możce być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżceniem art. 4 i 5 ww. ustawy,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

W służcbie cywilnej nie możce być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służcbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 pażadziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944u20131990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub póżaniej. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożcyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

UPOWSZECHNIANIE NABORu00d3W

Nabór kandydatów do korpusu służcby cywilnej w Urzędzie organizuje Dyrektor Generalny UdSKiOR.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są:

1. w Bazie Ogłoszeń o Pracę w Służcbie Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych https://bip.kombatanci.gov.pl/
3. na stronie internetowej UDSKIOR (
www.kombatanci.gov.pl)
4. w siedzibie UDSKIOR u2013 budynek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) na tablicy ogłoszeń (przy Punkcie Informacyjnym Urzędu - wejście od ul. żburawiej 3/5).

PRZYGOTOWANIE OFERTY

W ofercie należcy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu (brak dokumentu stanowi uchybienie formalne, oferta jest odrzucana w toku rekrutacji).

Standardowe dokumenty składane przez kandydata:

1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora Generalnego Urzędu (własnoręcznie podpisany);
2. żcyciorys (CV);
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwa szkolnego, dyplomu, zaświadczenia o ukończeniu studiów na danym kierunku);

4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)

5. kopie dokumentów poświadczających znajomość języka obcego na danym poziomie
6. oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) dotyczące:

a) posiadanego obywatelstwa

b) korzystania z pełni praw publicznych

c) nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) lustracji (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 972 r.)

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8. kopię dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności (w przypadku składania aplikacji przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu zgodnie z ustawą o służcbie cywilnej);

W przypadku przedstawiania dokumentów sporządzonych w języku obcym kandydat powinien dołączyć kopie ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

WZu00d3R Ou015aWIADCZEu0143

INFORMACJA DLA KANDYDATA DOTYCZu0104CA DANYCH OSOBOWYCH

Zu0141OżbENIE DOKUMENTu00d3W

Dokumenty należcy złożcyć z zachowaniem terminu podanego w ogłoszeniu:

1. osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu ul. Wspólna 2/4 Warszawa (wejście do budynku od ulicy żburawiej 3/5)
2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej/UdSKiOR/skrytka

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

ETAPY NABORU

Nabór składa się z następujących etapów:

1. formalna analiza ofert;

2. merytoryczna analiza ofert;
3. pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności;
4. rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU DLA KANDYDATu00d3W

W trakcie naboru Urząd kontaktuje się (drogą mailową, telefoniczną) wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi, po formalnej i merytorycznej analizie ofert, do kolejnego etapu naboru (testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej). Dla pozostałych kandydatów informacja zwrotna nt. statusu naboru znajduje się na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/Informację o przebiegu naboru/swojej ofercie kandydat możce otrzymać telefonicznie w Wydziale Kadr, Szkolenia i Organizacji pod nr 22 336 77 81 (80,82) lub mailowo pod adresem:

[email protected].

ZWROT DOKUMENTu00d3W APLIKACYJNYCH

Po zakończeniu naboru dokumenty nie są zwracane kandydatom. Oferty osób niezatrudnionych podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń, listu motywacyjnego) należcy przekazywać zatem w postaci kopii.

KANDYDACI NIEPEu0141NOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie o służcbie cywilnej (jeśli wskażanik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi poniżcej 6% - informacja ta podana jest w ogłoszeniu), po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W treści każcdego ogłoszenia zawarta jest informacja o warunkach pracy na danym stanowisku dotycząca sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjnotechnicznego danego stanowiska pracy. Umożcliwia to osobom niepełnosprawnym zainteresowanym pracą ocenić własne możcliwości i podjąć decyzję o wzięciu udziału w naborze na dane stanowisko.

CUDZOZIEMCY

Zgodnie z przepisami ustawy o służcbie cywilnej dyrektor generalny Urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służcby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy potwierdzają posiadanie ww. obywatelstwa stosownym dokumentem urzędowym lub oświadczeniem. Przedstawiają równieżc kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służcbie cywilnej.

DODATKOWE INFORMACJE O NABORACH W Su0141UżbBIE CYWILNEJ

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/praca