Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-06-14 13:02:51"
Og�oszenie o zb�dnych sk�adnikach rzeczowych maj�tku ruchomego.

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 pażadziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z póżan. zm.) uprzejmie informuję, iżc Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych posiada zbędne składniki majątku ruchomego (załącznik) do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.


Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku spełniający wymagania określone w u00a7 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należcy składać do dnia 21 czerwca 2023 r. za pośrednictwem:
- ePUAP,
- poczty e-mail: [email protected] (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należcy złożcyć równieżc w formie oryginału w formie pisemnej, na adres Dyrektor Generalny Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (00 u2013 926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4).


Jednocześnie informuję, żce podmiot przejmujący zbędne składniki majątku ruchomego będzie zobowiązany do ich odbioru na swój koszt i ryzyko do dnia 30 czerwca 2023 r.


Szczegółowe informacje dotyczące rzeczowych składników majątku możcna uzyskać w Wydziale Administracji UdSKiOR pod numerem telefonu 22 270-72-05 lub 22 270-72-04.


W załączeniu:
1. Wykaz zbędnych składników majątku trwałego
2. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie