Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-06-01 06:32:31"
OG�OSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDA� ZB�DNYCH SK�ADNIK�W RZECZOWYCH MAJ�TKU RUCHOMEGO URZ�DU DO SPRAW KOMBATANT�W I OS�B REPRESJONOWANYCH

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie u00a7 9 ust. 1 oraz u00a7 27-35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 pażadziernika 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 i 1617), ogłasza AUKCJu0118 na sprzedażc składnika rzeczowego majątku ruchomego.

I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 14.06.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (sala konferencyjna 3006 u2013 III piętro).

III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:

Przedmiotem aukcji jest zestaw użcywanych regałów metalowych oraz użcywana szafa serwerowa:

Materiał (regały): metal (ocynkowane)
wymiary regałów (szerokość/wysokość/głębokość): 94 cm/248 cm/59 cm
ilość regałów: 26 sztuk
rok zakupu regałów: 2006 - 2007
Stan techniczny: regały w użcytkowaniu od momentu zakupu przez Urzędowe Archiwum, służcyły do przechowywania segregatorów.
Wyposażcenie dodatkowe: brak.

Materiał (szafa serwerowa): metal
wymiary szafy (szerokość/wysokość/głębokość): 80cm/200cm/120cm
ilość: 1 sztuka
rok zakupu szafy: 2011
Stan techniczny:. widoczne ślady użcytkowania.
Uwagi: demontażc, załadunek oraz transport po dokonaniu zakupu leżcy po stronie kupującego.

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:
Uzgodnienia terminu oraz miejsca oględzin należcy dokonać z Wydziałem Administracji Urzędu pod nr tel. 22 270-72-05 lub 22 270-72-04. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji udzielają osoby pod w/w nr tel.


V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

1. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 2 100,00 zł netto (słownie; dwa tysiące sto złotych, 00/100)
2. Postąpienie wynosi: 50,00 zł

VI. Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości:
10 % ceny wywoławczej sprzedawanego wyposażcenia, tj.: 210,00 zł
2. Wadium należcy wnieść do dnia 13.06.2023 r. do godz. 16:00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr 89 1010 1010 0050 4713 9120 0000 prowadzony przez Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie z adnotacją: u201eWadium u2013 kupno 26 sztuk regałów metalowych oraz szafy serweroweju201d
3. Za termin wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, o którym mowa w pkt VI. ust. 2 ogłoszenia.
4. Wadium wniesione przez licytanta, który zaoferuje podczas aukcji najwyżcszą cenę i któremu zostanie udzielone przybicie, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
5. Pozostałym licytantom aukcji wadium zostanie zwrócone (odesłane na ich konto podane w u201eZgłoszeniu udziału w aukcjiu201d) w terminie 7 dni od zamknięcia aukcji.

VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

1. Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóżaniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 14.06.2023 r. do godziny 11:30 stawić się w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie u2013 w Sali konferencyjnej nr 3006 u2013 III piętro, celem wypełnienia i złożcenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:
a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
b) Określenie przedmiotu aukcji;
c) Oświadczenie oferenta, żce zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak równieżc, żce nie wnosi on żcadnych zastrzeżceń do warunków aukcji, a takżce, żce ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji u2013 Załączniku nr 1 do ogłoszenia, zgodnie z pkt VII ust. 2 lit. a ogłoszenia;
e) Pozostałe dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożcsamość;
- w przypadku osób prawnych, jak równieżc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji u2013 ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożcsamość osoby.
Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważcnione do reprezentowania uczestnika aukcji osobie biorącej w niej udział.
3. Aukcja jest prowadzona przez komisję, w której przewodniczący jest prowadzącym aukcję.
4. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia aukcji;
b) ustala liczbę zgłoszonych licytantów, sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
c) podaje licytantom do wiadomości:
- przedmiot aukcji;
- cenę wywoławczą;
- wysokość postąpienia;
- termin uiszczenia ceny nabycia;
- zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji;
- nazwy lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.
5. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżceli:
a) wadium zostało złożcone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości;
b) nie wypełnił zgłoszenia i/lub nie złożcył wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożcenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nowe zgłoszenie.
6. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedażcy.
7. Stawienie się jednego uczestnika aukcji jest wystarczające do odbycia aukcji.
8. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyżcszą.
9. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyżcszą cenę.
10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedażcy przedmiotu aukcji.
11. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.
12. Wydanie przedmiotu sprzedażcy nabywcy następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedażcy.
13. Prowadzący aukcję sporządza niezwłocznie protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać w szczególności:
a) określenie miejsca i czasu aukcji;
b) wysokość ceny wywoławczej;
c) ilość licytantów, którzy stawili się na aukcję;
d) najwyżcszą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedażcy;
e) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
g) wnioski i oświadczenia członków komisji.
14. Jeżceli nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, należcy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należcy uczynić takżce o wpłaceniu ceny nabycia w terminie.
15. Protokół, o którym mowa w pkt VII ust. 14 ogłoszenia, zatwierdza Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

VIII. Zastrzeżcenie:
1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania aukcji w całości lub części, a takżce zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.
2. Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte w/w przedmiotu aukcji.
3. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu aukcji ponosi nabywca.

IX. Załączniki:
u2022 Załącznik nr 1 u2013 Zgłoszenie udziału w aukcji