Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 08:37:16"
Spos�b przyjmowania i za�atwiania spraw

Zgodnie z art. 63 u00a71 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (wnioski, skargi, żcądania, wyjaśnienia, odwołania, zażcalenia) mogą być wnoszone do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a takżce ustnie do protokołu.

Podanie powinno zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi
  • jej adres
  • żcądanie

a takżce

  • spełniać inne wymagania ustalone w przepisach szczególnych.

Podania należcy nadsyłać na adres:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: [email protected]
fax: 22 250 52 00

Możcna równieżc składać je osobiście w siedzibie urzędu

  • w Punkcie Informacyjnym - pok. N041
  • w Kancelarii - pok. 3035

Kierowane do urzędu podania przekazywane są - w celu ich rozpatrzenia - do właściwych merytorycznie departamentów. Sprawy załatwiane są w kolejności wyznaczonej przez datę wpływu do urzędu kompletnej dokumentacji.