Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 08:18:47"
Rejestry, ewidencje i archiwa - zasady udost�pniania danych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych posiada między innymi następujące zbiory danych osobowych powstałe w wyniku jego działalności:

 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 276 z pożan. zm.) oraz wcześniej obowiązujących ustaw,
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków o potwierdzenie okresów świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1270),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków przyznanie świadczenia pieniężcnego dla robotników przymusowych określonego w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku o świadczeniu pieniężcnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1001),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 roku poz 690),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 (Dz. U. z 2009 roku Nr 91 poz. 741),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyżcsze stopnie wojskowe żcołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (Dz. U. Nr 72 z 1999roku poz. 804 z póża. zm.),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 pażadziernika 1992 roku ( U. z 2018 roku poz. 400, 730, 1567),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie ustawy z dnia 17 pażadziernika 2003 roku o ustanowieniu Krzyżca Zesłańca Sybiru (Dz. U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1546),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie Decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia
  5 lipca 2006 roku w sprawie przyznawania dyplomu-Patentu u201eWeterana Walk o Wolność
  i Niepodległość Ojczyznyu201d,
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 31 lipca 2006 roku o wprowadzeniu regulaminu nadawania Odznaki Pamiątkowej "Weterana Walk
  o Niepodległość",
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie Decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal "Pro Memoria" (nadawanie zostało wygaszone),
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal "Pro Patria",
 • akta administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków na podstawie Zarządzenia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 roku o ustanowieniu odznaki okolicznościowej o nazwie Medal "Pro Bono Poloniae",
 • inne akta związane z realizacją przez Urząd zadań i kompetencji na podstawie przepisów prawa.

W archiwum Urzędu przechowywana jest takżce dokumentacja osób, które starały się o członkostwo (w istniejącym w latach 1949-1990) Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i istniejącym obecnie Związku Kombatantów RP i Byłych Więżaniów Politycznych.

Zasady udostępniania danych.

Udostępnianie danych przechowywanych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych następuje zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2018 roku, poz. 1000),

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330),

ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 217, 357, 398, 650).

wewnętrzne przepisy kancelaryjno-archiwalne UdSKiOR.

Dokumentacja/informacja jest udostępniana na potrzeby pracowników Urzędu, instytucji, z którymi Urząd współpracuje (sądy, prokuratura instytucje emerytalno-rentowe, Instytut Pamięci Narodowej, urzędy i organy samorządu w sprawach dotyczących naszych beneficjentów), oraz osób, których akta dotyczą. W przypadku śmierci beneficjenta mogą wystąpić z wnioskiem najbliżcsi krewni (np. małżconek, dzieci, kolejni krewni) lub spadkobiercy u2013 pod warunkiem udokumentowania pokrewieństwa bądża otrzymania spadku, osoby będące reprezentantami strony postępowania u2013 adwokaci, radcy prawni u2013 w oparciu o przekazane upoważcnienie.

Z zasobu korzystają takżce prowadzący prace badawcze, historycy, magistranci i doktoranci oraz dziennikarze itp. (wymagana jest rekomendacja instytucji badawczej, pod patronatem której powstaje praca, zaświadczenie z uczelni, towarzystwa naukowego/historycznego/wydawnictwa/redakcji), bądża innej instytucji lub urzędu patronującego np. pracy badawczej związanej z upamiętnieniem mieszkańców zasłużconych dla lokalnej społeczności itp.,

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako organ administracji centralnej, nie jest placówką naukowo-badawczą ani instytucją powołaną do prowadzenia przekrojowych kwerend archiwalnych, czy samodzielnych badań historycznych dotyczących losów polskich żcołnierzy i kombatantów oraz osób represjonowanych, czy działaczy opozycji antykomunistycznej.

Wniosek o udostępnienie danych/dokumentów/informacji powinien zawierać cel udostępnienia i sposób wykorzystania ww. informacji. Dokładne dane osoby, której dane/dokumenty dotyczą.

Ze względu na częste wyszukiwanie w nieopracowanych elektronicznie zbiorach wyszukujemy w naszym zasobie według niżcej wymienionych kryteriów:

 • kombatant/kombatantka/osoba poszukiwana
 • imię, nazwisko, (takżce nazwisko panieńskie u2013 jeśli dotyczy)
 • data urodzenia,
 • imię ojca,
 • imię matki i nazwisko panieńskie
 • ostatni adres zamieszkania,
 • data śmierci

Gdy kombatant/kombatantka zmarł/a jako wdowiec/wdowa lub rozwiedziony/a należcy ten fakt podać.

Jeśli pozostała wdowa/wdowiec po kombatancie/kombatantce/osobie poszukiwanej należcy takżce podać jej dane osobowe według niżcej wymienionych kryteriów.

 • imię, nazwisko, (takżce nazwisko panieńskie u2013 jeśli dotyczy)
 • data urodzenia,
 • imię ojca,
 • imię matki i nazwisko panieńskie
 • ostatni adres zamieszkania,
 • data śmierci

Podanie jak największej ilości danych z ww. schematu ułatwia sprawne odszukanie dokumentów osoby.

Prosimy o podanie w korespondencji numeru telefonu u2013 przyspieszy to kontakt w przypadku konieczności dodatkowego wyjaśnienia/uzupełnienia danych, oraz adresu zamieszkania/korespondencji i poczty elektronicznej.

Do wniosku o udostępnienie powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w wystąpieniu u2013 najbliżcsze i bezpośrednie pokrewieństwo w przypadku śmierci beneficjenta/osoby poszukiwanej, pełnomocnictwa, rekomendacje i zaświadczenia instytucji naukowych itp. Osoba, której akta/dane dotyczą nie musi składać dodatkowych dokumentów.

Wniosek powinien być podpisany odręcznym podpisem i nadesłany na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty (nie drogą elektroniczną).