Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

 

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 250 000 złotych.

 

W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych
z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  .
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o finansach publicznych
  ; w aktach wykonawczych do
  nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 4. Dotacja nie może zostać przyznana na:
  1. zadanie już zrealizowane;
  2. spłatę zaległych zobowiązań;
  3. bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
  4. koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;
  5. wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
  6. koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;
  7. koszty zakupu rzeczowych składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł netto;
  8. część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
   
 5. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację
 6. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.
 7. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów
  i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.
 8. Kopie wymaganych dokumentów na każdej stronie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.
 9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

III.Terminy i warunki realizacji zadań

 

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2019.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

IV. Terminy składania ofert

 

 

Wyznacza się termin składania ofert do dnia 29 marca 2019 r.

 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia
  w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie.
 3. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym
  w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący
  o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);
  2. oferta niespełniająca wymogów formalnych, w tym określonych w niniejszym ogłoszeniu, i nie uzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
  3. oferta złożona po terminie składania ofert;
  4. oferta dotycząca zadania przewidzianego do realizacji przed upływem terminu rozpoznania oferty przez Szefa Urzędu przewidzianego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
  5. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
  6. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej;
  7. oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszeniu.
   

VI. Warunki zawarcia umowy

 

 1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
  1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,
   wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
  2. aktualny statut.
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub
   w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania
   i zaciągania zobowiązań finansowych.

4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie
   kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem
   przyznanych środków dotacji.

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu uzyskać można poniżej w plikach do pobrania.

I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 • w 2018 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami 5 135 900,80 zł
ogółem: 5 135 900,80 zł
 • w 2017 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Zakup sprzętów, akcesoriów
i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami i osobami represjonowanymi
1 60 000,00 zł
Wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego 4 90 000,00 zł
ogółem: 5

150 000,00 zł

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

1.Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wzór oferty;

wzór sprawozdania

 

3. Dokumenty do aktualizacji kosztorysu

wzór zaktualizowanego kosztorysu zadania publicznego;

wzór przewidywane źródła finansowania zadania publicznego;

wzór zaktualizowanego harmonogramu zadania publicznego


DataAutorCzynność
2019-12-05 12:53:36Mateusz RoszczykPodgląd
2019-04-10 09:48:52Mateusz RoszczykPodgląd