Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2024-02-28 08:50:53"
Komunikat w sprawie zmiany terminu sk�adania ofert w otwartym konkursie ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z wykonywaniem rz�dowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodleg�o�� i suwerenno�� RP

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

W treści ogłoszenia zmianie ulega zapis dotyczący terminu składania ofert, pkt. IV ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

u201e1. Termin i formy składania ofert:

  • do 3 kwietnia 2024 r.

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należcy przesłać lub złożcyć do godziny 16:15

  • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

  • jako skan odręcznie podpisanej oferty oraz wymaganych załączników w formie pliku pdf (inne formy będą odrzucane) na adres e-mail:[email protected]

Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. u201echmurzeu201d nie będą pobierane.

DECYDUJE DATA I GODZINA WPu0141YWU OFERTY DO URZu0118DU!u201d

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.