Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2023-02-20 14:35:34"
Deklaracja Dost�pno�ci

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżcej.

Treści niedostępne

 • Opisy wyjaśniające, co zawiera fotografia, nie zawsze są na bieżcąco umieszczane przy zdjęciach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INDICO S.C.
ul. Przyjażani 9,
84-215 Gowino
NIP 5882424318,
REGON 366309509

Adres do raportu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - Raport dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Trzybińska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 223367783

Każcdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żcądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żbądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żcądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żcądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóżaniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możcliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żcądania możcna złożcyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Adres: ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 222767777

Skargę możcna złożcyć równieżc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Recepcja oraz Punkt informacyjny (Punkt obsługi interesantów i odbioru korespondencji) znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście do Punktu informacyjnego znajduje się od strony ul. żburawiej).
 2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośredniej okolicy nieruchomości użcytkowanej przez Urząd (od strony ul. żburawiej i od strony ul. Wspólnej).
 3. Istnieje możcliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w dowolnej formie na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem kontaktu i wskazaniu wybranej metody komunikowania się (polski język migowy (PJM), system językowo u2013 migowy (SJM) albo sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).
 4. Istnieje możcliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Opis dostępności budynku

Obiekt zlokalizowany przy ul. Wspólnej 2/4 posiada wejście równieżc od strony ul. żburawiej (wejście przy ul. Wspólnej 2 posiada automatyczne drzwi wejściowe, pozostałe wejścia nie posiadają drzwi otwieranych automatycznie).

Wejście do budynku z poziomu terenu, podjazdy, bramki, windy. Szerokość wszystkich wejść, bramek oraz wind umożcliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

Recepcja mieści się na parterze. Punkt informacyjny znajduje się na poziomie tzw. niskiego parteru u2013 zjazd do Punktu wyposażcony jest w samoobsługową specjalistyczną windę dla niepełnosprawnych. Na każcdym piętrze znajduje się co najmniej jeden sanitariat w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku i posiadają drzwi, których szerokość pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. W sali konferencyjnej Urzędu oraz w recepcji znajduje się pętla indukcyjna.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej istnieje możcliwość zmiany koloru tła i tekstu oraz rozmiaru czcionki (symbole przedstawiające oko i litery u201eAu201d w prawym górnym rogu ekranu).
 • Na stronie internetowej możcna użcywać standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Istnieje możcliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego online za pośrednictwem programu Skype.