Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-02-11 08:28:05"
Og�oszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na �wiadczenie rz�dowych zada� opieku�czych wykonywanych na rzecz �rodowiska kombatanckiego, dzia�aczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 250 000 zł.

W ramach tego rodzaju zadania Urząd możce sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb żcyciowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza (bez pokrycia kosztów realizacji recept); niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach żcycia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieżcy i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użcytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo u2013 rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji


1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.
2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja nie możce zostać przyznana na:
a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
b) zadanie jużc zrealizowane;
c) spłatę zaległych zobowiązań;
d) pokrycie kosztów delegacji służcbowych;
e) bieżcące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
g) koszty zakupu środków trwałych.
4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
5. Złożcenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Dotacja możce być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2022.
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.
3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 r. poz. 953), chyba żce nie możcna jednoznacznie określić miejsca realizacji publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliżcsze informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.
5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a takżce ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z póżan. zm.).

IV. Termin i formy składania ofert


Wyznacza się termin składania ofert:

u2022 do 4 marca 2022 r.;


1. Oferty należcy przesłać do godziny 16:15
u2022 w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: [email protected]
lub
u2022 dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.


DECYDUJE DATA I GODZINA WPu0141YWU OFERTY DO URZu0118DU!

V. Warunki składania oferty

1. Ofertę należcy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).
2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.
3. Oferta możce dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
4. Zadanie przedstawione w ofercie możce być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżceli oferta została złożcona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie u2013 oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należcy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.
5. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt. 6, z określeniem wskażanika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.
6. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli: Zestawienie kosztów realizacji zadania.
7. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Katalog kosztów administracyjnych ujęty został w pliku do pobrania: Katalog kosztów administracyjnych.
8. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
9. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyżcszej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
10. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie załącznika do oferty.
11. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.
12. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważcnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możcliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a takżce innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.
3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.
5. Odrzuceniu podlega:
a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożcone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057);
b) oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot;
c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
d) oferta złożcona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
e) oferta złożcona po terminie składania ofert;
f) oferta obejmująca więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowana w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Warunki zawarcia umowy

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niżcsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożcenia aktualizacji kosztorysu.
2. Z zastrzeżceniem ust. 3, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego u2013 składany oddzielnie do każcdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóżaniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
b) aktualny statut.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
a) zaświadczenie o osobowości prawnej;
b) upoważcnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważcnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
4. Nieprzedłożcenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożcenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

VIII. Inne postawienia dotyczące wykonania zadania publicznego

1. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.
2. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach ustaw o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.
3. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni itp.).
4. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.
5. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należcy opłacić w terminie określonym w umowie.
6. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założconych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt III.4 niniejszego Ogłoszenia, Oferent zobowiązany jest do złożcenia, w terminie złożcenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, potwierdzenia umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, w formie zdjęcia na adres [email protected] , oraz do złożcenia dowodu zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o treści wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżcetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w formie print screenu na w/w adres. Natomiast gdy Oferent nie posiada strony internetowej, w terminie o którym mowa w zd. 1 przekazuje na w/w adres informację o jej nie posiadaniu.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżcej.

Pliki do pobrania:
1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;
2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
4. Katalog kosztów administracyjnych;
5. Dokumenty do aktualizacji
u2022 Zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zdania;
u2022 Zaktualizowane informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania;
u2022 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

u2022 w 2021 r.:

Rodzaj zadania publicznegoIlość dotowanych przedsięwzięćOgólna kwota (w zł)
Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego361 500 000,00 zł
Ogółem: 36
1 500 000,00 zł

u2022 w 2020 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami 2 93 150,00 zł
Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego221 900 000,00 zł
Ogółem: 24
1 993 150,00 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych u201eRODOu201d), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, [email protected]
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a takżce przysługujących Pani/Panu uprawnień, możce się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected]
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2022, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie,
b) realizacji prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;
c) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
d) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
e) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2022, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy wykonania umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żcądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych u2013 w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żcądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniżcszych przesłanek:
u2022 dane nie są jużc niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
u2022 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
u2022 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żcądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych u2013 w przypadku, gdy:
u2022 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
u2022 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żcądając w zamian ich ograniczenia,
u2022 Administrator nie potrzebuje jużc danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
u2022 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych u2013 w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
u2022 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażconej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
u2022 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych u2013 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Póżaniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.