Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2022-01-28 09:45:00"
Bie��ce

Lp.

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

1

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użcyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych przez okres 24 miesięcy.

28.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
exceliconZałącznik nr 1.1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ u2013 OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ u2013 PPU
Załącznik nr 4 do SWZ u2013 JEDZ
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ u2013 Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ u2013 Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ u2013 Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ u2013 Wykaz usług