Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-02-22 12:59:47"
Zmiana w tre�ci og�oszenia Otwartego Konkursu Ofert na dzia�alno�� dokumentacyjn� i wydawnicz� zwi�zan� z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodleg�o�� i suwerenno�� RP oraz pami�ci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku!

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

W treści ogłoszenia zmianie ulega zapis dotyczący wysokości środków finansowych dostępnych w konkursie, pkt. I ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

u201eWysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.u201d

Pozostałe zapisy powyżcszego ogłoszenia nie ulegają zmianie.