Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 08:37:51"
Obs�uga os�b niepe�nosprawnych w Urz�dzie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej u201eosobą uprawnionąu201d, ma możcliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możcliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną możce być osoba, która ukończyła 16 rok żcycia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie możce skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • przesyłanie faksów

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie możce skorzystać z pomocy tłumacza:

  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo u2013 migowego (SJM),
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Obsługa osób uprawnionych

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN):


Na adres:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Fax: 22 250 52 00

Punkt Informacyjny UDSKiOR:

Pokój N041
Wejście od ul. żburawiej 3/5
Czynny:

  • Poniedziałek - 8:15-13:00, 13:30-18:00
  • Wtorek - piątek - 8:15-13:00, 13:30-16:15

tel. 22 276 77 77
e-mail: [email protected]

u015awiadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.