Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2021-02-05 09:57:07"
Deklaracja Dost�pno�ci

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego UdSKiOR dostępnego pod adresem bip.kombatanci.gov.pl

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-09

Data ostatniej dużcej aktualizacji: 2019-04-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, bowiem na stronie tej nie ma możcliwości zmiany koloru tła i tekstu oraz rozmiaru czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej możcna użcywać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W razie problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostępności. Do Koordynatora ds. dostępności możcna ponadto składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a takżce składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest Aleksandra Trzybińska główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Dyrektora Generalnego UdSKiOR, tel. +48 (22) 336 77 83

e-mail: [email protected]

Każcdy ma prawo do wystąpienia z żcądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Możcna równieżc żcądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zdjęcia itp. W żcądaniu należcy wskazać dane osoby, która je zgłasza, informację, żce dotyczy ono strony internetowej UdSKiOR, a takżce sposób kontaktu. Jeżceli żcądający zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinien równieżc określić tę formę.
Realizacja żcądania przez podmiot publiczny powinna nastąpić niezwłocznie, nie póżaniej niżc w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie ww. terminu jest niemożcliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy żcądanie możce zostać zrealizowane, przy czym termin realizacji nie możce przekraczać 2 miesięcy. Jeżceli zapewnienie dostępności jest niemożcliwe, podmiot publiczny możce zaproponować alternatywny sposób uzyskania żcądanej informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żcądania zapewnienia dostępności bądża alternatywnego dostępu do informacji, możcna złożcyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich ww. możcliwości możcna zwrócić się takżce do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku UdSKiOR

INFORMACJE OGóLNE:

  1. Recepcja oraz Punkt informacyjny (Punkt obsługi interesantów i odbioru korespondencji) znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście do Punktu informacyjnego znajduje się od strony ul. żburawiej).
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośredniej okolicy nieruchomości użcytkowanej przez Urząd (od strony ul. żburawiej i od strony ul. Wspólnej).
  3. Istnieje możcliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w dowolnej formie na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem kontaktu i wskazaniu wybranej metody komunikowania się (polski język migowy (PJM), system językowo u2013 migowy (SJM) albo sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).
  4. Istnieje możcliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

OPIS DOSTu0118PNOu015aCI SIEDZIBY UdSKiOR:

Obiekt zlokalizowany przy ul. Wspólnej 2/4 posiada wejście równieżc od strony ul. żburawiej (wejście przy ul. Wspólnej 2 posiada automatyczne drzwi wejściowe, pozostałe wejścia nie posiadają drzwi otwieranych automatycznie).

Wejście do budynku z poziomu terenu, podjazdy, bramki, windy. Szerokość wszystkich wejść, bramek oraz wind umożcliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

Recepcja mieści się na parterze. Punkt informacyjny znajduje się na poziomie tzw. niskiego parteru u2013 zjazd do Punktu wyposażcony jest w samoobsługową specjalistyczną windę dla niepełnosprawnych. Na każcdym piętrze znajduje się co najmniej jeden sanitariat w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku i posiadają drzwi, których szerokość pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.