Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 08:34:36"
Przedmiot dzia�alno�ci

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podejmuje działania w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należcnego im szacunku i pamięci.

Do zadań Urzędu należcy w szczególności:

1. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz członków ich rodzin,

2. organizowanie współpracy zagranicznej z rządowymi organami do spraw kombatantów i ofiar wojny, organizacjami kombatanckimi za granicą oraz uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji kombatanckich,

3. prowadzenie badań statystyczno-organizacyjnych oraz demograficzno-socjologicznych w środowiskach kombatanckich,

4. podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego,

5. wydawanie odpowiednich zaświadczeń osobom, którym decyzją Szefa Urzędu zostały przyznane uprawnienia kombatanckie.