Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-04-10 08:24:23"
Informacje dla kandydat�w

INFORMACJE DLA KANDYDATu00d3W DO PRACY W Su0141UżbBIE CYWILNEJ
W URZu0118DZIE DO SPRAW KOMBATANTu00d3W I OSu00d3B REPRESJONOWANYCH

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służcby cywilnej ( art. 153 ust. 1 Konstytucji RP)

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służcby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służcbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1559). Zgodnie z ww. ustawą nabór do służcby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służcbie cywilnej. Otwartość naboru wyrażca się m.in. w obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konkurencyjność naboru oznacza, żce w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzenia naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożcliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i Urzędu.

Ubiegając się o wolne stanowisko pracy w służcbie cywilnej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należcy złożcyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie.

Zgodnie z przepisami ustawy o służcbie cywilnej, w służcbie cywilnej możce być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżceniem art. 5 ww. ustawy,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

UPOWSZECHNIANIE NABORu00d3W

Nabór kandydatów do korpusu służcby cywilnej w Urzędzie organizuje Dyrektor Generalny UdSKiOR.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są:

 1. w Bazie Ogłoszeń o Pracę w Służcbie Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nabory.kprm.gov.pl/)
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (bip.udskior.gov.pl)
  3. na stronie internetowej UDSKIOR (www.kombatanci.gov.pl)
  4. w siedzibie UDSKIOR u2013 budynek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) na tablicy ogłoszeń (przy Punkcie Informacyjnym Urzędu - wejście od ul. żburawiej 3/5).

PRZYGOTOWANIE OFERTY

W ofercie należcy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu (brak dokumentu stanowi uchybienie formalne, oferta jest odrzucana w toku rekrutacji).

Standardowe dokumenty składane przez kandydata:

 1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora Generalnego Urzędu (własnoręcznie podpisany);
  2. żcyciorys (CV);
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwa szkolnego, dyplomu, zaświadczenia o ukończeniu studiów na danym kierunku);
  4. oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) dotyczące:
 2. a) posiadania obywatelstwa polskiego
 3. b) korzystania z pełni praw publicznych
 4. c) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. c) wyrażcenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WZu00d3R Ou015aWIADCZEu0143

INFORMACJA DLA KANDYDATA DOTYCZu0104CA DANYCH OSOBOWYCH

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/stażc pracy (jeśli oświadczenie jest wymagane),
  7. kopie dokumentów poświadczających znajomość języka obcego na danym poziomie (jeśli znajomość języka obcego jest wymagana);
 2. kopię dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności (w przypadku składania aplikacji przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu zgodnie z ustawą o służcbie cywilnej);

W przypadku przedstawiania dokumentów sporządzonych w języku obcym kandydat powinien dołączyć kopie ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

Zu0141OżbENIE DOKUMENTu00d3W

Dokumenty należcy złożcyć z zachowaniem terminu podanego w ogłoszeniu:

 1. osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu ul. Wspólna 2/4 Warszawa (wejście do budynku od ulicy żburawiej 3/5)
  2. za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

PRZEBIEG NABORU

Nabór składa się z następujących etapów:

 1. formalna analiza ofert;
 2. merytoryczna analiza ofert;
  3. pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności;
  4. rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU DLA KANDYDATu00d3W

W trakcie naboru Urząd kontaktuje się (drogą mailową, telefoniczną) wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi, po formalnej i merytorycznej analizie ofert, do kolejnego etapu nabory (testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej). Dla pozostałych kandydatów informacja zwrotna nt. statusu naboru znajduje się na stronie www.dsc.kprm.gov.pl. Informację o przebiegu naboru/swojej ofercie kandydat możce otrzymać telefonicznie w Wydziale Kadr, Szkolenia i Organizacji pod nr 22 336 77 81 / 22 336 77 80, lub mailowo pod adresem [email protected].

ZWROT DOKUMENTu00d3W APLIKACYJNYCH

Po zakończeniu naboru dokumenty nie są zwracane kandydatom. Oferty osób niezatrudnionych podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń, listu motywacyjnego) należcy przekazywać zatem w postaci kopii.

KANDYDACI NIEPEu0141NOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie o służcbie cywilnej, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W treści każcdego ogłoszenia zawarta jest informacja o warunkach pracy na danym stanowisku dotycząca sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno technicznego danego stanowiska pracy. Umożcliwia to osobom niepełnosprawnym zainteresowanym pracą ocenić własne możcliwości i podjąć decyzję o wzięciu udziału w naborze na dane stanowisko.

CUDZOZIEMCY

Zgodnie z przepisami ustawy o służcbie cywilnej dyrektor generalny Urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służcby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy potwierdzają posiadanie ww. obywatelstwa stosownym dokumentem urzędowym lub oświadczeniem. Przedstawiają równieżc kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służcbie cywilnej.