Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-02-17 13:32:11"
Og�oszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZT�W ZADA� OPIEKU�CZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ �RODOWISKA KOMBATANCKIEGO

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego
i o wolontariacie
oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 100 000 zł.

W ramach tego rodzaju zadania Urząd możce sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb żcyciowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub
w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy
w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach żcycia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieżcy i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użcytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo u2013 rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym

3. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła, itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

4. Dotacja nie możce zostać przyznana na:

a. część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b. zadanie jużc zrealizowane;

c. spłatę zaległych zobowiązań;

d. pokrycie kosztów delegacji służcbowych;

e. bieżcące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

f. koszty zakupu rzeczowych składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł netto;

g. wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

5. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

6. Złożcenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


III. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Dotacja możce być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2020.
 2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119
  z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

IV. Terminy składania ofert

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 27 marca 2020 r.
 • Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 1. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów
  i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana
  za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.

V. Warunki składania oferty

 1. Ofertę należcy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057).
 2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową
  w obszarze zadań objętych konkursem.
 3. Złożcenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażcenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Zadanie przedstawione w ofercie możce być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżceli oferta została złożcona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.
  W przypadku realizowania zadania wspólnie u2013 oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należcy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.
 5. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt.6, z określeniem wskażanika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.
 6. Niezbędne jest podanie w ofercie nazw rodzajów kosztów w tabeli Zestawienie kosztów realizacji zadania.
 7. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% planowanej kwoty dotacji.
 8. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
 9. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.
 10. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyżcszej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 11. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Kopiewymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez osoby upoważcnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możcliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a takżce innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

5. Odrzuceniu podlega:a

a. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożcone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożcytku Publicznego z dnia 24 pażadziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057);

b.oferta złożcona przez nieuprawniony podmiot;

c.oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d.oferta złożcona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e.oferta złożcona po terminie składania ofert;

f.oferta obejmująca więcej niżc jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;

g.oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowana w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Warunki zawarcia umowy

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niżcsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożcenia aktualizacji kosztorysu.
2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
a. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego u2013 składany oddzielnie do każcdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóżaniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
b. aktualny statut.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
a. zaświadczenie o osobowości prawnej;
b. upoważcnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważcnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
4. Nieprzedłożcenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożcenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

VIII. Inne postawienia dotyczące wykonania zadania publicznego

 1. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.
 2. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach ustaw o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.
 3. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni, itp.).
 4. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.
 5. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należcy opłacić w terminie płatności określonym w umowie.
 6. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Urząd założconych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżcej.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym ;
 2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
 3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
 4. Dokumenty do aktualizacji

Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożcytku publicznego i o wolontariacie.

 • w 2018 r.:
Rodzaj zadania publicznegoIlość dotowanych przedsięwzięćOgólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami5135 900,80 zł
Ogółem:5135 900,80
 • w 2019 r.:
Rodzaj zadania publicznegoIlość dotowanych przedsięwzięćOgólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami499 600,00 zł
Ogółem:499 600,00 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych u201eRODOu201d), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. 1.Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, [email protected]
 2. 2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a takżce przysługujących Pani/Panu uprawnień, możce się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected]
 3. 3.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.
 4. 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2020, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie,
  2. prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;
  3. udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  4. archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 5. 5.W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. a)
 7. b)
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2020, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - takżce przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy wykonania umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożconej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c
 8. 6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żcądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych u2013 w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żcądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniżcszych przesłanek:

 • dane nie są jużc niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żcądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych u2013 w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żcądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje jużc danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych u2013 w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażconej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. 7.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych u2013 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. 8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Póżaniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.
 3. 9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.